Genel Dava Vekaletnamesi

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C.Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile,haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, davayı ıslah etmeye, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararlan almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, temyizden vazgeçmeye, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya ve AHZU KABZA, sulh ve ibraya, davayı ıslaha, feragat ve kabule, davadan feragate, feragati davayı kabule, davadan ve takipten vazgeçmeye, temyize, temyizden feragate, icra takiplerinde pey sürmeye, hacizleri kaldırmaya, teminat yatırmaya, teminatı iade almaya, CMK' nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, kabul veya redde, gerektiğinde adli sicil kaydı çıkartmaya, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, Hakimleri redde, yemin teklif etmeye, yemin iade ve redde, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak üzere Burhaniye Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokak No:1 K:1 34662 Altunizade - Üsküdar / İSTANBUL adresinde mukim İSTANBUL barosu avukatlarından 20909359962 T.C. Kimlik No'lu Av. Gürhan Mehmet ÜNLÜ, aynı adreste mukim İSTANBUL barosu avukatlarından, 10499764206 T.C. Kimlik No'lu Av. Gül Özdemir Ünlü ve aynı adreste mukim İSTANBUL barosu avukatlarından, 56011047756 T.C. Kimlik No'lu Av.Aysun Asil tarafımızdan vekil tayin edildi.

 

VEKİL EDEN :